Suchen

China, P.R.

SOFTWARE TOOLS
Microsystem Technology Co. Ltd.
Di Jun

No. 14, Xinghuo Road, Jiangbei New Area,
Jiangsu Province, Nanjing City, 210000
P.R. CHINA

Fon:   +86 25 5866068 0
www.micro-systemtech.com
 

HARDWARE & SERVICES - General Inquiries
Microsystem Technology Co. Ltd.
Di Jun

No. 14, Xinghuo Road, Jiangbei New Area,
Jiangsu Province, Nanjing City, 210000
P.R. CHINA

Fon:   +86 25 5866068 0

Beijing Ningyuan Bona Electronics Technology Co., Ltd.
Wu Xidong
Room 1607, Building 2, Yard 2, Yinhe South Street
Beijing, Shi Jing Shan District
P.R. CHINA

Fon +86 1068663420
Mob +86 15810207886
Fax +86 1068663420

china